Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

  • วิสัยทัศน์
          เทศบาลตำบลหลวงเหนือ    ช่วยเหลือประชาชน
    ขจัดมลภาวะ                           บูรณะพัฒนาสิ่งก่อสร้าง
    นำทางวัตนธรรม                     ชี้นำการศึกษา
    ส่งเสริมภูมิปัญาท้องถิ่น            สมเป็นแผ่นดินเมืองน่าอยู่