เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

 • พันธกิจ (Mission)
       -     ส่งเสริม ศิลป วัฒนธรรมท้องถิ่นการศึกษาและอัตลักษณ์ชุมชน
       
  -     สร้างระบบธรรมาภิบาล ให้เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร 
       -
       พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เสริมสร้างเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ประชาชน 
       -
       อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชุมชน
new.gif