Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

 • ยุทธศาสตร์การพัฒนา

  1.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการ และอยู่อย่างยั่งยืน
  2.ส่งเสริมการศึกษาและประชาชนได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
  3.ครอบครัวมีรายได้มากกว่ารายจ่าย
  4.มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพียงพอและทั่วถึง
  5.มีเส้นทางคมนาคมสะดวกรดเร็วและได้มาตรฐาน
  6.การบริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
  7.ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารจัดการ
  8.ประชาชนมีความปลอดภัย
  9.ประชาชนมีความสุขดีถ้วนหน้า