เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

 • ยุทธศาสตร์การพัฒนา

    1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

          - ก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภค  สะดวก ทั่วถึง ปลอดภัย     
    2.อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          - การสร้างจิตสำนึก  และความตระหนักของประชาชน
          - อนุรักษ์ พื้นฟู และกำจัดมลภาวะ
    3.พัฒนาสังคม / ชุมชน   
          -
   เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
          - พัฒนา / สร้างโอกาสกับผู้ยากไร้ 
          - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
          - เสริมสร้างเอกลักษณ์ท้องถิ่น
          - ป้องกัน / ส่งเสริม สุขภาพอนามัยประชาชน
          - การจัดระเบียบชุมชนให้มีความสงบเรียบร้อย
    4.พัฒนาเศรษฐกิจ 
          - ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
          - สร้างโอกาสการผลิตและจำหน่ายสินค้า / บริการ 
     5.พัฒนาการบริหารองค์กร 
          - สร้างให้ที่ทำงานเป็นองค์กรการเรียนรู้
          - พัฒนาระบบการบริการ 
          - จัดหาอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการทำงาน และการติดต่อสื่อสาร                                                                    
  .
new.gif