เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

                                       รายชื่อสมาชิกสภา

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายณรงค์ เครือระยา นายกเทศมนตรี
2 นายพิพัฒพงษ์ รุ่งเจริญอารีย์จิตต์ รองนายกเทศมนตรี
3 นายกัมพล ช่วงโชติ รองนายกเทศมนตรี
4 นายสมนึก จันทศร ที่ปรึกษานายกเทศนมตรี
5 นายไกรวัน ศุภลักษณากร เลขานุการนายกเทศนมตรี
6 นายนพ วัฒนาการ ประธานสภาเทศบาล
7 นายมา ศรีนวล รองประธานสภาเทศบาล
8 นางสาวนงลักษณ์ แสนเมืองใจ สมาชิกสภาเทศบาล
9 นายอนุวัฒน์ สิงห์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาล
10 นายประพันธ์ ปันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาล
11 นายอำนวย บุญโยง สมาชิกสภาเทศบาล
12 นายสุพล ยอดสาแล สมาชิกสภาเทศบาล
13 นายสว่าง ตุทานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล
14 นางวนิดา ศรีคำมูล สมาชิกสภาเทศบาล
15 นางสาวศิริทรัพย์ มานะสุคนธ์ สมาชิกสภาเทศบาล
16 นายชื่อ คำแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล