เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2561  วันที่ 15 พฤษภาคม  2561  ณ. ห้งอประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ