ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2561  วันที่ 15 พฤษภาคม  2561  ณ. ห้งอประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.