การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันพุธที่  30 มีนาคม 2565  และมาตรการตรวจคัดกรองผู้มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.