โครงการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว

(กิจกรรม การทำสายคล้องแมสและยางรัดผม)

ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 16  กรกฎาคม 2564

ณ เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

          เทศบาลตำบลหลวงเหนือ ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงปัญหาและความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยปัญหาการว่างงานจากการชะลอธุรกิจหรือการหยุดกิจการอย่างกะทันหันของธุรกิจท่องเที่ยว การบริการ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และปัญหาในการประกอบอาชีพระหว่างการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ซึ่งมีหน้าที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  จึงได้จัดทำโครงการโครงการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว (กิจกรรมการทำสายคล้องแมสและยางรัดผม) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบให้มีอาชีพ มีรายได้สำหรับการดำรงชีพและสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้หรือการประกอบอาชีพหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.