การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ของสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน  เพื่อพิจารณาญัตติการจ่ายเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.