การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566  ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป  เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล (ครั้งที่ผ่านมา)  เพื่อพิจารณาแบบเสนอญัตติต่างๆ  จำนวน 1 หัวข้อ และเรื่องเสนอใหม่ในระเบียบวาระที่ 5  มีผู้เข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ โดยมีท่านประธานสภาเทศบาล ท่านรองประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.