การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   ซึ่งนายอำเภองาวได้พิจารณาอนุมัติให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญ  เพื่อพิจารณาจ่ายเงินสะสม และญัตติต่างๆ กรณีเร่งด่วน  โดยมีท่านประธานสภาเทศบาล ท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.