การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป  พิจารณาญัตติต่างๆ   โดยมีท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.