การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  ประจำปี พ.ศ. 2567  เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  ซึ่งประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อพิจารณาญัตติต่างๆในระเบียบวาระการประชุมสภาฯ

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.