การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567  ประจำปี พ.ศ. 2567  เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ชั้น 3  ซึ่งประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อพิจารณาการขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาฯ ในระเบียบวาระการประชุมสภาฯ

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.