smile เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม  2561  เวลา  10.00 น. นายณรงค์  เครือระยา นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ  และนายนพ  วัฒนาการ ประธานสภาเทศบาลฯ

        นายมา  ศรีนวล  รองประธานสภาเทศบาลฯ  ได้ตรวจงานถนน  ทางเข้าแม่ทาง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหลวงเหนือ  

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.