วันนี้ เวลา 09.00 น. นายณรงค์  เครือระยา  นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ  เป็นประธานโครงการประชุมบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  ประจำปี ๒๕๖๑

     ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหลวงเหนือ  (โีรงเรียนวิฑิตานุกูล , โรงเรียนอนุบาลงาวภาณุนิยม) ณ ที่ว่าการอำเภองาวหลังเก่า

  

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.