วันที่ 19  มิถุนายน  2561  เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหลวงเหนือ ร่วมกับ โรงพยาบาลงาว , สาธารณสุขอำเภองาว , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ตำบลหลวงเหนือ

   ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหลวงเหนือ , โรงเรียนวิฑิตตานุกูล,  โรงเรียนวิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ วัดหลวงและราษฎรติตอาสาตำบลหลวงเหนือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์  Big Cleaning Day  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคทีมียุงลายเป็นพาหนะ  บริเวณบ้านคุ้ม  หมู่ที่ 3  ตำบลหลวงเหนือ 

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.