วันศุกร์ที่  29  มิถุนายน  2561  เวลา  08.30  น.  เทศบาลตำบลหลวงเหนือ โดย นายณรงค์  เครือระยา

      นายกเทศมนตรีตำบลลหวงเหนือ  /ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปารบปรามยาเสพติดเทศบาล        ตำบลหลวงเหนือ ได้สั่งการให้ นายอภิชน  ประมุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ดำเนินการตรวจหา            สารเสพติด  (ตรวจปัสสาวะ)    ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

      (ท้องถิ่นสีขาว)     ประจำปี  2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปราบปรามและคัดกรองบุคลากร           

      ภายในของเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  ไม่ให้ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.