วันที่  19  กรกฎาคม  2561  เทศบาลตำบลหลวงเหนือ  โดยนายณรงค์  เครือระยา  นายกเทศมนตรีตำบลลหวงเหนือ ได้นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภองาว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบที่ว่าการอำเภองาวหลังเก่า และหอกลองง้าวเงินอภิเทวฤทธิ์เภรี หมู่ 4

   ตำบลหลวงเหนือ  เพื่อเตรียมจัดงานประเพณีบวงสรวงหอกลองฯ  ประจำปี  2561

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.