ประวัติสวนสาธารณะหนองเต่า 

          อดีต พ่อเลี้ยงคำมูล แม่นายบัวแก้ว มหายศปัญญา เจ้าของที่ดิน บริเวณดังกล่าว ได้มอบเป็นที่สาธารณะประโยชน์ให้สุขาภิบาลดอนไชย  ให้กับประชาชนตำบลหลวงเหนือ ได้ใช้ประโยชน์ ที่เดิมเป็นป่าต้นไม้ เป็นหนองน้ำเก่าธรรมชาติ  เจ้าของไม่ได้ใช้ประโยชน์ เลยมอบให้ทางการได้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ต่อมาสุขาภิบาลเข้าปรับปรุงพื้นที่เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์ โดยการปรับปรุงเป็นหนองน้ำ กลางหมู่บ้าน และปรับปรุงเพิ่มเติมมาตลอด โดยในระหว่างปี 2542  ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลดอนไชย  และได้ดำเนินการปรับปรุงมาตลอด  โดยการขุดสระ ปล่อยปลา  ก่อสร้างถนนรอบสระ  วันที่ 13 ธันวาคม 2548  ได้เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลดอนไชย  เป็นเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  ได้มีการใช้งบประมาณในการปรับปรุงสระหนองเต่า โดยการทำถนนคอนกรีตรอบสระ ก่อสร้างน้ำพุกลางสระ  รั้วรอบสวนสาธารณะ และ มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยวัตถุประสงค์ใช้เป็นที่พักผ่อน ออกกำลังกาย ของประชาชนในพื้นที่ตำบลหลวงเหนือ  ปัจจุบันต้องการงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.